Asocijacija tekstila, odjeće, kože i obuće

O tekstilnoj i kožarsko prerađivačkoj industriji

Tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju proizvodnje odjeće i obuće, visok kvalitet proizvoda i usluga, dobar međunarodni ugled kao dobavljača I proizvođača, kvalificiranu radnu snagu sa niskim troškovima proizvodnje,teritorijalno dobro pozicionirane proizvodne kapacitete.

Ovo su neki od najznačajnijih potencijala koji privlače međunarodne kompanije i investitore u našu zemlju, a kad se tome dodaju i blizina tržišta zapadne i istočne Evrope, kratki rokovi isporuke i know how, to sve zajedno daje dovoljno prostora i mogućnosti za dalje proširenje i unapređenje ove značajne industrijske grane.

Proizvodnja je uglavnom bazirana na “lohn” poslovima za inostrane partnere (usluge šivanja, krojenja, dorade, montaže) sa vrlo malim učešćem proizvodnje vlastitih proizvoda, ali iako dominantno mjesto zauzima unutrašnja dorada i obrada, ova grana privrede u zadnjih nekoliko godina bilježi veoma dobre izvozne rezultate.

Industrija tekstila, kože i obuće je uvozno zavisna u smislu uvoza repromaterijala koji se uglavnom ne proizvode u Bosni i Hercegovini, a proizvodnja je organizovana u malim (do 50 uposlenika) i srednjim preduzećima (do 200 uposlenika) sa širokom prostornom disperzijom proizvodnih kapaciteta.

Struktura proizvoda tekstilne industrije ima široku lepezu od: muške i ženske teške konfekcije, lake konfekcije, sportske odjeće i opreme, autopresvlaka, donjeg rublja, zaštitne odjeće i opreme, do medicinskog i kuharskog programa, kućnog i hotelskog tekstila, tepiha, ćilima i drugih proizvoda.

Struktura proizvoda industrije kože i obuće obuhvata sve procese: od prerade sirove kože i vune (što zahtijeva poseban proces i tretman), prekošivanje kožne muške, ženske i dječije konfekcije, galanterijskih dodataka i ostalih kožnih proizvoda, do proizvodnje muške, ženske i dječije obuće, svakodnevne obuće, namjenske obuće za razne svečanosti, radne, sportske, zaštitne, obuće za različita godišnja doba itd.

O Asocijaciji

Asocijacija T.O.K.O. je oblik artikuliranja interesa članova Komore čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada tekstila, odjeće, kože i obuće, i koja su svrstana u slijedeća područja po klasifikaciji SKD BiH:

C  /  13 Proizvodnja tekstila

13.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.2 Tkanje tekstila
13.3 Dovršavanje tekstila
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila

C  /  14 Proizvodnja odjeće

14.1 Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće
14.2 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.3 Proizvodnja pletene i heklane odjeće

C  /  15  Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i kaišarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
15.2 Proizvodnja obuće

Prava i dužnosti člana Asocijacije T.O.K.O. su prava i dužnosti člana VTK/STK BiH utvrđena Zakonom i njenim Statutom. Asocijacija T.O.K.O. se osniva i djeluje u okviru VTK BiH i nema status pravnog lica.

Principi na kojim se zasniva rad Asocijacije T.O.K.O. su:

 • usklađivanje aktivnosti prema potrebama i interesima članova,
 • aktivna poslovna komunikacija među članovima,
 • usklađivanje i predstavljanje strukovnih i poslovnih interesa članova,
 • komunikacija i saradnja sa nadležnim organima i drugim institucijama u BiH,
 • aktivno učešće u pripremi zakonskih i podzakonskih akata i mjera ekonomske politike iz nadležnosti Asocijacije,
 • saradnja sa istim i sličnim institucionalnim oblicima i organizacijama u inostranstvu,
 • saradnja sa privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta i odgovarajućim asocijacijama osnovanim u njihovom okviru,
 • saradnja sa ostalim asocijacijama organizovanim u okviru Komore, kao i njenim organima i tijelima,
 • ravnopravnost u iznošenju stavova i odlučivanja, i
 • javnost rada

Zadaci Asocijacije

Zadaci Asocijacije T.O.K.O. proizilaze iz zadataka VTK BiH, s tim što Asocijacija svoju aktivnost usmjerava prema konkretnim potrebama i interesima članova, a naročito na:

 • usklađivanje interesa članica te predlaganje mjera na stvaranju što povoljnijeg ravnopravnog poslovnog ambijenta u BiH i poboljšanja uslova privređivanja,
 • izrada godišnjeg plana rada,
 • praćenje i predlaganje donošenja nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, doprinosa, poreza, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd., u okviru VTK BiH, te harmonizaciji istih na nivou BiH,
 • praćenje i analiziranje privrednih kretanja u ovom sektoru privrede,
 • predlaganje donošenja mjera ekonomske politike, radi unapređivanja uslova rada i poslovanja članica Asocijacije,
 • razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema, ekonomske politike kao i njihovog uticaja na poslovanje članica Asocijacije
 • saradnju i učešće u pripremi mjera ekonomske politike i izradi strategije razvoja koja se odnosi na oblast poslovanja svojih članica,
 • harmonizacija i usklađivanje sa međunarodnim tehničkim standardima u Industriji tekstila, odjeće, kože i obuće, te saradnja sa nadležnim organima svih nivoa na provođenju i kontroli primjene istih,
 • saradnja sa organizacijama, institucijama i organima u zemlji i inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice,
 • praćenje i podsticanje primjene novih tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada članica Asocijacije,
 • saradnja u poslovnom povezivanju članica sa drugim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu,
 • organizovanje seminara, webinara, okruglih stolova, poslovnih susreta,
 • organizacija posjeta, nastupa i prezentacije mogućnosti članica na sajmovima u zemlji i inostranstvu, te kroz zajedničke nastupe na drugim manifestacijama
 • obavljanje i drugih aktivnosti koje su od interesa za članice Asocijacije i koji su u njenoj nadležnosti.

Statistika

bhprivreda